Poster Program

POSTER BİLDİRİ OTURUMU - 1
02 MAYIS 2019, PERŞEMBE / 17:45 - 18:35 / POSTER ALANI
OTURUM BAŞKANLARI: ANIL AKTAŞ TAPISIZ, ESRA KOÇOĞLU, OĞUZ REŞAT SİPAHİ
17:45 - 17:50 2 Bir Devlet Hastanesine Başvuran Kuduz Riskli Olguların Değerlendirilmesi
Hafize Yapıcı
17:50 - 17:55 3 Akut Gastroenteritlerin Etiolojisi
Aygül Şahbazova
17:55 - 18:00 4 S. Aureus ve S.epidermidis Türlerinde Metisilin Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi
Oktay Yapıcı
18:00 - 18:05 6 Somalili Bir Hastada Lenfatik Filariyazis Olgusu
Kubilay Yapıcı
18:05 - 18:10 14 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
Selim Görgün
18:10 - 18:15 15 Çoklu İlaca Dirençli Acinetobacter Suşlarında Minosiklin ve Doksisiklin Etkinliği
Selim Görgün
18:15 - 18:20 19 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterik Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin Saptanması
Uğur Arslan
18:20 - 18:25 20 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Nonfermentatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin Saptanması
Uğur Arslan
18:25 - 18:30 28 Göğüs Yoğun Bakım Ünitesinde Solunum Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Mikroorganizmalarda Direnç Profili
Berna Bozca
18:30 - 18:35 32 Nadir Görülen Polimikrobiyal Anaerobik Menenjit Vakası
Buket Ertürk Şengel
POSTER BİLDİRİ OTURUMU - 2
03 MAYIS 2019, CUMA / 17:45 - 18:35 / POSTER ALANI
OTURUM BAŞKANLARI: ANIL AKTAŞ TAPISIZ, ESRA KOÇOĞLU, OĞUZ REŞAT SİPAHİ
17:45 - 17:50 33 Dirençli Acinetobacter Baumani Greft Enfeksiyonu Cerrahi Müdahale Olmadan Tedavi Edilebilir Mi?
Elif Tükenmez Tigen
17:50 - 17:55 43 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Türlerinin Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Selim Görgün
17:55 - 18:00 45 2018 Yılında İdrar Kültürlerinde Üretilen Enterobacterales İzolatlarında Fosfomisin, Siprofloksasin, Nitrofurantoin ve Trimetoprim/Sülfametoksazol Duyarlılık Oranları
Yeliz Tanrıverdi Çaycı
18:00 - 18:05 46 HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HDVSeropozitifliğinin Değerlendirilmesi
Yeliz Tanrıverdi Çaycı
18:05 - 18:10 47 Kolistin Direncinin Saptanmasında Sıvı Mikrodilüsyon ve Otomatize Sistem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı
18:10 - 18:15 49 Sistemik Lupus Eritematozis Tanılı Hastada Kriptokok Menenjiti Olgusu
Fatma Nur Yıldız
18:15 - 18:20 59 Akut Gastroenterit Vakalarında Rotavirus ve Adenovirus Enfeksiyonlarının Retrospektif Analizi
Kemal Bilgin
18:20 - 18:25 79 Enterokoka Bağlı Üriner Enfeksiyonu Olan Gebe Olgu
Emine Parlak
18:25 - 18:30 80 Dört Yıllık Sağlık Bakım Hizmeti İlişkili Candida Oranlarımız; Gerçek İnsidansı Yansıtıyor Mu?
Mehmet Parlak
18:30 - 18:35 90 Servikal Lenfadenopatili Hastalarda Unutulmaması Gereken HastalıkTularemi; Olgu Sunumu
Emine Parlak
POSTER BİLDİRİ OTURUMU - 3
04 MAYIS 2019, CUMARTESİ / 17:00 - 17:50 / POSTER ALANI
OTURUM BAŞKANLARI: ANIL AKTAŞ TAPISIZ, ESRA KOÇOĞLU, OĞUZ REŞAT SİPAHİ
17:00 - 17:05 97 Şifalı Bitkilerinden Alınmış Fitopreparatların K.Pneumoniae- YA Antimikrob Etkisinin Araştırılması
Nigar Aghayeva
17:05 - 17:10 109 Otopsi Alanlarında Ozon Gazının Dezenfeksiyon Amacıyla Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi
Fatma Nur Akdoğan Kittana
17:10 - 17:15 113 Evde Yapılan Sünnet İşleminin Nadir Bir Komplikasyonu; 2.5 Aylık Hastanın Fournier Gangrenine Gidişatı
Hatice Melda Ürekli
17:15 - 17:20 117 Bir Özel Hastanede Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealytıcum Prevalansı ve Antibiyotik Direnç Profili
Serpil Mızrakçı
17:20 - 17:25 127 Herpes Zoster Oftalmikus Tanısını Maskeleyici Hatalı İlaç Kullanımı
Mehmet Murat Uzel
17:25 - 17:30 135 Çocuklarda Yatan Parapnömonik Plevral Efüzyon Olgularının Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma
Nuray Kurt
17:30 - 17:35 136 Enterobacterıacea Türlerinde Karbapenemaz Üretiminin Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Yeliz Tanrıverdi
17:35 - 17:40 137 Nadir Bir İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni: Chryseobacterium İndologenes
Oğuz Reşat Sipahi
17:40 - 17:45 139 Uludağ Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlar ve İlişkili Faktörler: 6 Yıllık Değerlendirme
Funda Aslan
17:45 - 17:50 142 Retrofarengeal Apse ve Atlas-Aksis Osteomyeliti Olan 40 Günlük İnfant: Olgu Sunumu
Nurten Kahraman Akyel

34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2019