Sözel Program

Not: Sözel Sunumlar 5 dakika sunum, 3 dakika tartışma şeklinde olacaktır.
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 1
02 MAYIS 2019, PERŞEMBE
17:45 - 19:05
A SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİN SAMİ ARISOY, GÜLŞEN HASÇELİK, YILMAZ BAŞAR
17:45 - 17:53 5 Tanısal Sistoskopide Antibiyotik Profilaksisi: Doz ve Süre
Serkan Özler
17:53 - 18:01 7 Acil Servise Son Bir Yılda Başvuran Kuduz Riskli Temas Olgularının Değerlendirilmesi
Davut Tekyol
18:01 - 18:09 8 Bir Sağlık Çalışanında Ağır Seyreden Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu, Bir Olgu Sunumu
İbrahim Altundağ
18:09 - 18:17 9 Farelerde Gentamisinin Neden Olduğu Apoptoz Üzerine Keten Yağının Etkisi
Serkan Özler
18:17 - 18:25 10 Candida Kökenlerinde Kaspofungin Direncinin MALDI-TOF MS İle Araştırılması
Nurnehir Baltacı
18:25 - 18:33 11 Sünnette Antibiyotik Kullanımı
Asudan Tuğçe Bozkurter Çil
18:33 - 18:41 12 Birinci Basamakta Akılcı İlaç Kullanımı Açısından Hızlı Antijen Testlerinin Yeri
Mehmet Akif Sezerol
18:41 - 18:49 13 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde İzole Edilen Kandidemi Etkenlerinin Risk Faktörleri Ve Antifungal Duyarlılıkları Açısından Değerlendirilmesi
Derya Bayırlı Turan
18:49 - 18:57 16 Ochrobactrum Antropi Selüliti Olgusu
Habibe Tülin Elmaslar Mert
18:57 - 19:05 17 Et ve Et Ürünleri ile İlgili Gıda Sektörü Çalışanlarında Elisa ve Kültür Yöntemleri ile Asemptomatik Enterohemorajik Escherichia Coli Taşıyıcılığının Araştırılması
Şölen Daldaban Dinçer
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 2
02 MAYIS 2019, PERŞEMBE
17:45 - 19:05
B SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİNE KOCABAŞ, ÖZGEN ESER, MUSTAFA TİRELİ
17:45 - 17:53 21 İdrar Örneklerinden İzole Edilen Trichosporon Asahii’nin Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması
Deniz Turan
17:53 - 18:01 23 Hematoloji Ve Onkoloji Hastalarında Parvovirus B19 Varlığının Araştırılması
Pınar Şamlıoğlu
18:01 - 18:09 24 Sifiliz Tanısında Ters Algoritmada İkinci Treponemal Test Gerekli Mi?
Caner Yürüyen
18:09 - 18:17 26 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde 8 Yıllık Preseptal Ve Orbital Selülitli Hasta Verilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gizem Güner
18:17 - 18:25 27 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde 4 Yıllık Gram Negatif Non Fermantaif Bakteriyel Üremelerde Karbapenem Direnci Ve Risk Faktörleri
Gizem Güner
18:25 - 18:33 29 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesindeki 4 Yıllık Klebsiella Üremelerin Klinik Özellikleri, Karbapenem Direnci Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Zühal Ümit
18:33 - 18:41 52 Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonları
Zühal Ümit
18:41 - 18:49 34 Adölesanlarda Enfekte Pilonidal Sinüslü Olguların Değerlendirilmesi
Gül Özyüksel
18:49 - 18:57 35 Quantiferon-TB Gold Plus Testinin Mikobakteri Kültür Ve PCR Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Ülkü Oral Zeytinli
18:57 - 19:05 37 Konjuge Pnömokok Aşısının Türkiye'de Çocukluk Çağı Toplum Kökenli Pnömonisi Üzerine Etkisi
Erdem Gönüllü
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 3
02 MAYIS 2019, PERŞEMBE
17:45 - 18:57
C SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: GÖNÜL TANIR, DOLUNAY GÜLMEZ, FATİH ATA GENÇ
17:45 - 17:53 38 Azerbaycan'da Beta Talasemi Hastalarında Hepatit C Ve Hepatit B Enfeksiyonunun Prevalansı
Gumral Alakbarova
17:53 - 18:01 39 Çocuklarda Parapnömonik Efüzyon Ve Ampiyem Yönetimi
Ayşe Kaman
18:01 - 18:09 40 Dalak Enfarktı İle Gelen Plasmodium Falciparum Sıtması
Serpil Mızrakçı
18:09 - 18:17 41 Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Alfa Lipoik Asit Uygulaması Sonrası Perforasyon Kapanma Oranları ve Timpanik Membrandaki Histopatolojik Değişikliklerin Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma
Gül Soylu Özler
18:17 - 18:25 42 Su Sistemlerinden Legionella Eradikasyon Çalışmaları: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Deneyimi
İrfan Şencan
18:25 - 18:33 44 Pediatrik Apendektomilerde Profilaksi Deneyimimiz
Gizem İnal Aslan
18:33 - 18:41 48 Vankomisin Dirençli Enterokokların Linezolid, Tigesiklin Ve Fosfomisin Duyarlılığının Araştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı
18:41 - 18:49 31 Pseudomonas Aeruginosa'nın Klinik İzolatlarında Aminoglikozid Direnci
Osman Sezer Cirit
18:49 - 18:57 53 Biyolojik Ajan Kullanan Ve Hepatit B Aşısı Yapılan Hastalarda İnflamatuar Belirteçlerin Aşı Yanıtı İle İlişkisi
Aslı Haykır Solay
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 4
03 MAYIS 2019, CUMA
17:45 - 19:05
A SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİN SAMİ ARISOY, GÜLŞEN HASÇELİK, YILMAZ BAŞAR
17:45 - 17:53 54 Tekrarlayan Protez Kapak Endokardit Yönetimi; Cerrahi Tedavi Ne Zaman?
Selin Özdemir
17:53 - 18:01 55 Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus Agalactiae Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Sebahat Taş
18:01 - 18:09 56 Tüberküloz Tanısında Kültür Ve Mikroskopi Yöntemlerinin Başarısının Karşılaştırılması: 1 Yıllık Merkezi Laboratuvar Deneyimi
Ayça Özer Durmuşlu
18:09 - 18:17 57 Azerbaycan'daki Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Ve Adenovirüs Sıklığının Araştırılması
Gumral Alakbarova
18:17 - 18:25 82 “Kedi Isırığı” Sonrası Gelişen Pasteurella Multocida’ya Bağlı Yumuşak Doku Enfeksiyonu Olgusu
Gumral Alakbarova
18:25 - 18:33 60 Staphylococcus Aureus Suşlarında Vankomisin MİK Dağılımı
Kemal Bilgin
18:33 - 18:41 66 Enterococcus Faecium Suşlarında Esp Varlığının ve Vankomisine Direnç Durumlarının Araştırılması
Kemal Bilgin
18:41 - 18:49 62 Üçüncü Seviye Bir Tüberküloz Laboratuvarında Antimikobakteriyel Duyarlılık Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Analiz
Murat Öcal
18:49 - 18:57 63 Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonu Şüphesi İle Yollanan Beyin-Omurilik Sıvısı Örneklerinde Bir Yıllık Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu Deneyimimiz
Uğur Tüzüner
18:57 - 19:05 64 Stenotrophomonas Maltophilia Suşlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının İncelenmesi
Melike Orkide Taşçılar
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 5
03 MAYIS 2019, CUMA
17:45 - 19:05
B SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİNE KOCABAŞ, ÖZGEN ESER, MUSTAFA TİRELİ
17:45 - 17:53 65 Tiyofenli Schiff Bazı Tïürevlerinin Antibakteriyel Aktivitesi
Ela Esmer
17:53 - 18:01 61 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karbapenem Dirençli Klebsiella İzolatlarında Fenotipik Karbapenemaz Belirleme Metodlarından Hangisini Seçmeliyiz?
Fikriye Milletli Sezgin
18:01 - 18:09 67 Antitüberküloz Tedavi Sırasında Görülen Biri Semptomlu Biri Semptomsuz İki Hiperürisemi Olgusu
Habibe Tülin Elmaslar Mert
18:09 - 18:17 68 Kutanöz Leishmaniasis Olgu Sunumu
Cansu Turan
18:17 - 18:25 70 Hemato Onkolojik Kanserli Çocuklarda İnvaziv Fungal Enfeksiyonları Öngörmede Toraks Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemesinin Yeri
Burcu Bursal Duramaz
18:25 - 18:33 71 İnsan Papillomavirüs Aşısının Bilinirliğinin Ve Aşı Çekimserliğinin Değerlendirilmesi
Burcu Bursal Duramaz
18:33 - 18:41 58 Otitlerde Kulak Damlaları Tedavide Etkin Mi?
Pınar Şamlıoğlu
18:41 - 18:49 73 Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Saptanan Enterobacterales Grubu Bakterilerin Dağılımı Ve Antibiyotik Direnç Profili
Özgür Yanılmaz
18:49 - 18:57 74 Erişkin Servis Hastalarının Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Etkenlerin Dağılımı Ve Enterobacterales Üyelerinin Antibiyotik Duyarlılık Profilleri
Özgür Yanılmaz
18:57 - 19:05 76 Sezeryan Ameliyatında Uygulanan Plasenta Çıkarılma Tekniği ile Postpartum Enflamatuar Belirteçler İlişkisi
Sevcan Arzu Arinkan
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 6
03 MAYIS 2019, CUMA
17:45 - 18:57
C SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: GÖNÜL TANIR, DOLUNAY GÜLMEZ, FATİH ATA GENÇ
17:45 - 17:53 77 Kedi Tırmığı Hastalığı Nadir mi Görülür?
Kamuran Türker
17:53 - 18:01 78 Akut Toksoplazmozlu Olgular
Kamuran Türker
18:01 - 18:09 87 Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonları’nın Değerlendirilmesi
Arife Özer
18:09 - 18:17 88 Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Hastalarının Değerlendirilmesi
Arzu Aktaş Şenol
18:17 - 18:25 91 Colistin R Agar İle Kalitatif Kolistin Direnç Tespiti; Ön Çalışma
Nilgün Kansak
18:25 - 18:33 92 Gebelerde HBsAg Pozitifliği; Dört Yıllık Değerlendirme
Nilgün Kansak
18:33 - 18:41 93 2018 Yılında Gaita Örneklerinden İzole Ettiğimiz Bakterilerin Dağılımı-Bu İzolatlar 2019 Yılı Yaz Ayları İçin Bir Uyarı mı?
Nilgün Kansak
18:41 - 18:49 94 Trakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Karbapenem Direnç Oranları
Merih Şimşek
18:49 - 18:57 95 Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomanas Maltophilia SuşlarınınTrimetoprim-Sulfametoksazol Direnç Oranları
Şeyma Çalık
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 7
04 MAYIS 2019, CUMARTESİ
17:00 - 18:28
A SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİN SAMİ ARISOY, GÜLŞEN HASÇELİK, YILMAZ BAŞAR
17:00 - 17:08 98 Çocuklarda Toplum Kökenli İntraabdominal İnfeksiyonlarda Etken Mikroorganizmaların Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Havva Tünay
17:08 - 17:16 99 Operasyon Sonrası Gelişen Streptococcus Pseudopneumniae’lı Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu: İki Olgu Raporu
Melike Orkide Taşçılar
17:16 - 17:24 100 Bir Palyatif Bakım Ünitesinde Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonlar Ve Etken Mikroorganizmalar
Özgur Dağlı
17:24 - 17:32 101 Pelvik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu Açısından : Profilaksi Şart mı?
Ferdi Aksaray
17:32 - 17:40 102 Hastane İzolatı Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Farklı Yöntemlerle Araştırılması
Tuğba Çakıroğlu
17:40 - 17:48 103 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı
Deniz Turan
17:48 - 17:56 104 Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde 2010-2018 Yıllarında Akut Osteomiyelit Tanısıyla İzlenen Çocuk Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Neşe Ergül
17:56 - 18:04 105 İmmünkompetan Hastada Nadir Bir Menenjit Etkeni:Sphingomonas Paucimobilis
Muhammet Rıdvan Tayşi
18:04 - 18:12 106 Merkezimizin Tüberküloz Tanı Testlerinin Altı Yıllık Geriye Dönük Analizi
Nafia Canan Gürsoy
18:12 - 18:20 107 Brezilya Seyahati Sonrası Tanı Alan Dengue Ateşi Olgusu
Orçun Soysal
18:20 - 18:28 111 Dışkıda Helicobacter Pylori Antijen Pozitifliğinin İmmünokromatografik Yöntem İle Değerlendirilmesi: Üç Yıllık Deneyimimiz
Şeyma Çalık
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 8
04 MAYIS 2019, CUMARTESİ
17:00 - 18:28
B SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: EMİNE KOCABAŞ, ÖZGEN ESER, MUSTAFA TİRELİ
17:00 - 17:08 144 Kemik Metastazlı Hastada Bisfosfanat Kullanıldığında Çene Kemiği Nekrozu Kader mi?
Binnur Yılmaz
17:08 - 17:16 112 Çocuklarda Gram-negatif Bakterilerin Neden Olduğu Şant Enfeksiyonları
Zümrüt Şahbudak Bal
17:16 - 17:24 114 Kuduz Riskli Temas Bildirim Formlarının Değerlendirilmesi
Zerrin Aşçı
17:24 - 17:32 115 Transplantasyon Sonrası Mukormikozis ve Plevral Tüberküloz Birlikteliği: Olgu Sunumu
Ülkü Kazancı
17:32 - 17:40 116 Çocuklarda Febril Nötropenik Hastaların Değerlendirilmesi
Süleyman İmamoğlu
17:40 - 17:48 118 İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram-pozitif Bakteriler Ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları
Arzu Aktaş Şenol
17:48 - 17:56 119 Üçüncü Basamak Bir Hastanede Üreyen Üç Yıllık Corynebacterıum Striatum İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Sebahat Taş
17:56 - 18:04 120 İntraabdominal Kandidiyazis: Erken Kaynak Kontrolünün Önemi Ve Kandidemi Gelişmi İçin Bağımsız Risk Faktörleri
Ayhanım Tümtürk
18:04 - 18:12 121 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri’nde Mikafungin Kullanımının Retrospektif Değerlendirilmesi
Edanur Yeşil
18:12 - 18:20 122 Artritli Çocuk Olguların Değerlendirilmesi: 9 Yıllık Retrospektif Çalışma
Nur Özcan
18:20 - 18:28 123 Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Plazmaferez Tedavisi –İki Çocuk Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Şefika Elmas Bozdemir
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU - 9
04 MAYIS 2019, CUMARTESİ
17:00 - 18:20
C SALONU
OTURUM BAŞKANLARI: GÖNÜL TANIR, DOLUNAY GÜLMEZ, FATİH ATA GENÇ
17:00 - 17:08 125 Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae (KDE) İzolatlarında Kolistin Duyarlılığı: BD Phoenix, MicroScan Ve Gradient Test Duyalılık Sonuçlarının Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi İle Karşılaştırılması
Reyhan Yiş
17:08 - 17:16 126 Mevsimsel Grip Aşısını Tanıyor Muyuz ?
Burak Tula
17:16 - 17:24 128 Uludağ Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Doğum Ağırlığına Göre İnvaziv Alet Kullanımı İle İlişkili Enfeksiyonlar: 9 Yıllık Sürveyans Değerlendirmesi
Funda Aslan
17:24 - 17:32 129 Düşmeyen Ateş Sebebi Olarak Sıtma, Bir Olgu Sunumu
İbrahim Altundağ
17:32 - 17:40 131 Uludağ Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünite’sinde İnvaziv Alet İle İlişkili Enfeksiyonlar: 5 Yıllık Sürveyans Değerlendirmesi
Hale Eren
17:40 - 17:48 132 Bilateral Selülit; Olgu Sunumu
Aylin Çalıca Utku
17:48 - 17:56 133 Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesindeki Nozokomiyal Menenjit Olguları: 2006-2018 Yılları Arasına Bakış
Deniz Akyol
17:56 - 18:04 138 Halk Sağlığı Ve Genel Tıp Alanında Yapılan Türkiye Adresli Yayınların Çeşitli Bibliometrik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi Ve Diğer Ülkeler İle Kıyaslaması
Hilal Sipahi
18:04 - 18:12 140 Uludağ Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakim Ünitesinde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Ve Mortalite: 5 Yıllık Sürveyans Değerlendirmesi
Hale Eren
18:12 - 18:20 141 Balgam Örneklerinde Artan Haemophilus İnfluenzae
Kamuran Türker

34. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2019